NARIADENIA

OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Nariadenia definujú pravidlá poskytovania predajných služieb prostredníctvom webovej stránky online obchodu fungujúceho pod doménou: everimport.com
PREDÁVAJÚCIM a súčasne ADMINISTRÁTOROM internetového obchodu je spoločnosť:

Evergreen Spółka z oo
Adresa: 38-480 Klimkówka ul. Kwiatowa 7
Adresa pre KORESPONDENCIU a DOPRAVU: ako je uvedené vyššie
tel. +48 661243661
e-mail: biuro@everimport.com

Spoločnosť je zapísaná v národnom registri súdov pod číslom KRS: 0000858526. Spoločnosť má registračné čísla NIP: 6842658039, REGON: 386961795
Internetový obchod predáva iba príjemcom, ktorí sú podnikateľmi.

KUPUJÚCI má právo pred zadaním objednávky dojednať s Predávajúcim všetky ustanovenia zmluvy, vrátane tých, ktoré menia ustanovenia nasledujúcich predpisov – v rámci prípustných predpisov. Aby boli rokovania platné, musia byť písomné. Ak KUPUJÚCI prostredníctvom individuálnych rokovaní odstúpi od možnosti uzavrieť zmluvu, platia nasledujúce predpisy.

A. Definície

 1. ONLINE OBCHOD – znamená, že ZMLUVA o predaji alebo poskytovaní služieb sa uzatvára elektronicky.
 2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę w związku z prowadzona działalnością gospodarczą lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. VÝROBOK – položka ponúkaná na predaj alebo služba ponúkaná v INTERNETOVOM OBCHODE.
 4. OBCHODNÉ PODMIENKY – tieto ONLINE OBCHODNÉ predpisy.
 5. PREDAJNÁ DOHODA – dohoda o predaji produktu uzatvorená na diaľku prostredníctvom INTERNETOVÉHO OBCHODU.
 6. OBJEDNÁVKA – vyhlásenie urobené elektronicky alebo telefonicky o ochote uzavrieť zmluvu (objednávka produktu alebo služby).
 7. NEWSLETTER – služba poskytovaná elektronicky Predávajúcim, spočívajúca v zasielaní obchodných a reklamných informácií na e-mailovú adresu poskytnutú záujemcom.

B. Všeobecné ustanovenia.

 1. Rozsah činnosti – zásielkový predaj pomocou webovej stránky s kvetmi a kvetinárskymi potrebami. Predaj sa uskutočňuje iba pre príjemcov podnikania.
 2. Podmienkou nákupu je vytvorenie zákazníckeho účtu na webovej stránke INTERNETOVÉHO OBCHODU.
 3. PREDÁVAJÚCI si vyhradzuje právo na overenie a prijatie ZÁKAZNÍKA. Zadávanie objednávok je možné až po overení ZÁKAZNÍKA a následkom toho aktivácia účtu zo strany PREDÁVAJÚCEHO.
 4. PREDAJCA dodržiava Kódex osvedčených postupov v zmysle zákona z 23. augusta 2007 o boji proti nekalým praktikám na trhu (obsah je k dispozícii na www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).
 5. ZÁKAZNÍK – je povinný zadávať údaje do systému v súlade so skutočnosťami, zákonnými a morálnymi. Poskytnuté údaje nesmú porušovať osobné alebo vlastnícke práva tretích strán.
 6. PREDAVAČ je platcom DPH a vystavuje predajný doklad – príjmový doklad alebo faktúru za každú transakciu predaja produktu.
 7. Obchodné informácie – cenníky, popisy, reklamy a ďalšie informácie o produktoch na webových stránkach PREDÁVAJÚCE predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka.

C. Objednávka.

 1. ONLINE OBCHOD vykonáva objednávky s dodávkou do Poľska a ďalších krajín EÚ.
 2. Pred zadaním objednávky si ZÁKAZNÍK musí prečítať tieto PODMIENKY. Skutočnosť, že ste si prečítali a prijali všetky ustanovenia týchto predpisov, sa jasne potvrdzuje pri registrácii v systéme a pred konečným potvrdením objednávky. Objednávkový formulár nebude prijatý bez takého potvrdenia.
 3. Elektronickú objednávku je možné uskutočniť 24 hodín denne. denne, 7 dní v týždni.
 4. Telefonickú objednávku je možné uskutočniť na telefónnom čísle uvedenom v záložke KONTAKT. V prípade zmluvy na diaľku telefonicky Predávajúci potvrdzuje obsah navrhovanej zmluvy zaslaním ZÁKAZNÍKOVI zaznamenaný na papieri alebo inom trvanlivom médiu.
 5. Objednávka je spracovaná potom, čo PREDÁVAJÚCI objednávku overí a potvrdí.
 6. Termín dokončenia objednávky je dohodnutý pri potvrdení objednávky.

D. Ceny.

 1. Ceny produktov uvedené v ponuke obchodu sú v EURO a sú brutto ceny (zahŕňajú dane vyžadované zákonom vrátane DPH). Na transakcie v rámci dodávky tovaru v rámci Spoločenstva (dodanie tovaru v rámci Spoločenstva) sa uplatňuje 0% sadzba DPH.
 2. Dodávka sa uskutočňuje vlastnou dopravou PREDAVAČA.
 3. Cena záväzná pre ZÁKAZNÍKA je cena platná v čase zadania objednávky.

E. Spôsoby platby:

 1. Dobierka – pri prevzatí dodaných produktov;

F. Preprava tovaru

 1. Zakúpené produkty dodávame vlastnou dopravou.

G. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty)- dotyczy KLIENTÓW będących przedsiębiorcami.

 1. Zodpovednosť vyplývajúca zo záruky uplynie 12 mesiacov od dátumu prijatia PRODUKTU
 2. Po uvoľnení predaného predmetu sa výhody a bremená spojené s predmetom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia produktu prevedú na ZÁKAZNÍKA.
 3. Pri prevzatí zásielky s objednanými výrobkami je ZÁKAZNÍK povinný skontrolovať zásielku včas a spôsobom, ktorý je pre tieto zásielky akceptovaný. Pokiaľ ZÁKAZNÍK vec neskontroloval a neoznámil bezodkladne predajcovi zistenú vadu a ak vada vyšla najavo až neskôr – ak neoznámil predávajúcemu ihneď po jej zistení – záruka prepadá.
 4. Zodpovednosť PREDÁVAJÚCEHO voči ZÁKAZNÍKOVI je bez ohľadu na jeho právny základ obmedzená – a to ako súčasť jednej reklamácie, tak aj pre všetky reklamácie celkovo – až do výšky zaplatenej ceny a nákladov na doručenie podľa zmluvy. PREDÁVAJÚCI zodpovedá iba za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nie je zodpovedný za ušlý zisk ZÁKAZNÍKA.
 5. Pokiaľ nenastanú prípady zodpovednosti PREDÁVAJÚCEHO zo záruky, ktorá oprávňuje ZÁKAZNÍKA na vrátenie VÝROBKU, môže ZÁKAZNÍK vrátiť zakúpený VÝROBOK iba so súhlasom PREDÁVAJÚCEHO, na náklady ZÁKAZNÍKA, ak je VÝROBOK nepoužitý a nestratil sa jeho úplná komerčná hodnota.
 6. Ak má predaný tovar vady, ZÁKAZNÍK môže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zníženie ceny. ZÁKAZNÍK však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci chybnú vec bezodkladne vymení za bezvadnú alebo vady bezodkladne odstráni.
 7. PREDAJCA neprijíma žiadne zásielky na dobierku.
 8. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim / Poskytovateľom služieb a ZÁKAZNÍKOM, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla PREDAJCU.

H. Elektronické služby a technické podmienky používania webovej stránky

 1. PREDÁVAJÚCI – za účelom uzavretia zmluvy poskytuje prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu nasledujúce služby:
  • vytvorenie a správa účtu ZÁKAZNÍKA v internetovom obchode;
  • spracovanie objednávkového formulára k produktom v internetovom obchode;
  • so súhlasom ZÁKAZNÍKA – zasielanie obchodných informácií, propagačných ponúk a pod. vo forme služby „newsletter“.
 2. Poskytovanie elektronických služieb vo vyššie uvedenom rozsahu je bezplatné.
 3. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúca v správe a správe Účtu ZÁKAZNÍKA na WEBOVEJ STRÁNKE sa uzatvára na dobu neurčitú. Záver sa považuje za koniec procesu registrácie ZÁKAZNÍKA na WEBOVEJ STRÁNKE.
 4. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúca v umožnení zadania Objednávky v Internetovom obchode vyplnením objednávkového formulára sa uzatvára na dobu určitú – na dobu vyplnenia a vybavenia objednávky – a končí sa odoslaním a prijatie Objednávky.
 5. Služba „informačný bulletin“ sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva sa uzatvára okamihom súhlasu so zaslaním správy na adresu ZÁKAZNÍKA uvedenú pri registrácii.
 6. v prípade služby uzavretej na dobu neurčitú majú obe strany právo vypovedať zmluvu:
  • PREDAVAČ môže v takejto situácii s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb.
  • PREDÁVAJÚCI a ZÁKAZNÍCI môžu kedykoľvek ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb na základe dohody strán.
 7. Reklamácia bude vybavená okamžite, najneskôr do 14 dní. Ak reklamáciu v tejto lehote neposúdite, znamená to, že je reklamácia prijatá.
 8. V záujme spolupráce s IT systémom POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB musí mať ZÁKAZNÍK prístup k počítaču alebo inému zariadeniu, ktoré umožňuje komunikáciu s webovou stránkou OBCHODU cez internet. V prípade počítača – systém by mal byť vybavený webovým prehliadačom (napríklad: Mozilla Firefox verzia 11.0 alebo vyššia, Internet Explorer verzia 7.0 alebo vyššia alebo iná s podobnými parametrami). Odporúčané rozlíšenie monitora – nie menej ako: 1 024 x 768. Mobilné zariadenia musia byť vybavené softvérom poskytovaným výrobcom zariadenia, ktorý umožňuje vykonávanie operácií rovnocenných s vyššie uvedenými počítačovými prehľadávačmi. Okrem toho je potrebné mať aktívny e-mailový účet. Aby ste mohli naplno využívať všetky funkcie ONLINE OBCHODU, je potrebné povoliť JavaScript a cookies. O použití skriptov a cookies sa hovorí v POLITIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV umiestnenej na karte na webe INTERNET STORE.

I. Spracovanie a ochrana osobných údajov

 1. PREDAVAČ je správcom Osobných údajov ZÁKAZNÍKA spracovávaných v súvislosti s používaním ONLINE OBCHODU.
 2. Poskytnutie osobných údajov, ako aj súhlas s ich spracovaním, sú úplne dobrovoľné. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytneme, sa spracúvajú iba v rozsahu a na účel, na ktorý ZÁKAZNÍK súhlasil. V prípade, že ZÁKAZNÍK neposkytne údaje potrebné na vybavenie objednávky a nesúhlasí s ich spracovaním, nemusí byť možné objednávku dokončiť.
 3. Správca zaisťuje bezpečnosť prenášaných údajov a implementáciu práv ZÁKAZNÍKOV vyplývajúcich z nariadenia GDPR.
 4. ZÁKAZNÍK má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, požaduje ich úplné odstránenie alebo obmedzenie práva na spracovanie ich osobných údajov, práva namietať proti spracúvaniu – na tento účel môžete pomocou funkcie v programe obchodu aktualizujte údaje používateľského účtu alebo pošlite žiadosť (napr. na uvedenú e-mailovú adresu) s uvedením žiadosti o zmenu alebo odstránenie údajov zo záznamov. Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 5. ZÁKAZNÍK má právo prijímať údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo zaslať tieto údaje inému správcovi bez akýchkoľvek prekážok na strane SPRÁVCU, od ktorého sa údaje budú získavať (článok 20 ods. 1). V prípadoch, keď je to technicky možné, môže ZÁKAZNÍK požiadať ADMINISTRÁTORA o zaslanie jeho údajov priamo inému správcovi (článok 20 ods. 2).
 6. SPRÁVCA môže odmietnuť vymazanie údajov ZÁKAZNÍKA iba v prípadoch stanovených platnými predpismi, najmä ak ZÁKAZNÍK nezaplatil všetky sumy splatné SPRÁVCOVI.
 7. Na vykonávanie zmluvnej služby je potrebné poskytnúť nasledujúce údaje:
  • spoločnosť alebo priezvisko a meno,
  • adresa pre dodanie výrobkov,
  • emailová adresa,
  • kontaktné telefónne číslo,
  • v prípade spoločnosti dodatočne NIP.
 8. Všetky osobné údaje poskytnuté počas procesu objednávania sa používajú iba na formovanie, uzatváranie, zmenu alebo ukončenie Zmluvy medzi POSKYTOVATEĽOM SLUŽBY a ZÁKAZNÍKOM a na realizáciu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb alebo realizácie objednávky a sú neposkytnuté iným inštitúciám ani tretím stranám – s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode .6.
 9. V prípade zásielky na doručenie produktov ZÁKAZNÍKOVI môžu byť osobné údaje potrebné na adresovanie a doručenie zásielky prevedené na spoločnosti profesionálne zaoberajúce sa doručovaním zásielok – najmä na Poľskú poštu a kuriérske spoločnosti – spolu so zverením zásielky pre dodávka.
 10. Osobné údaje sa spracúvajú iba po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy alebo dosiahnutie účelu, na ktorý bol udelený súhlas.
  • – viesť účet v databáze Internetového obchodu – základom pre spracovanie týchto údajov je zmluva (nariadenia), ktorá bola Užívateľom akceptovaná. Tieto údaje budeme spracúvať, pokiaľ Užívateľ neukončí uzatvorenú zmluvu alebo kým nebudú premlčané akékoľvek nároky;
  • – údaje v predajných dokladoch – za obdobie požadované účtovnými predpismi;
  • – e-mailová adresa použitá na zasielanie noviniek – po dobu platnosti súhlasu používateľa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať;
  • – údaje o adrese použité na zasielanie marketingových informácií týkajúcich sa vlastných služieb správcu – (základom pre spracovanie je oprávnený právny záujem správcu – článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Tieto údaje budeme spracúvať, pokiaľ Užívateľ nevznesie námietku proti spracovaniu údajov na tento účel.
 11. – po uplynutí tejto doby sú odstránené

 12. Zákazník má právo podať sťažnosť proti postupu SPRÁVCU predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
 13. Pokiaľ ZÁKAZNÍK súhlasí so spracovaním jeho údajov na marketingové účely a zasielaním obchodných informácií a zaregistruje sa na zozname predplatiteľov, dostane na ním uvedenú e-mailovú adresu „spravodaj“. ZÁKAZNÍK sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek.
 14. PREDAVAČ je účastníkom programu „Dôveryhodné názory“ ako súčasť služby poskytovanej webovou stránkou Opineo.pl spravovanou spoločnosťou Opineo Sp. z o. o. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 6. poschodie, 53-333 Vroclav, KRS: 0000357466. Ak KUPUJÚCI súhlasí s účasťou na programe – webová stránka mu pošle e-mailom dotazník, aby získal stanovisko k transakcii uskutočnenej v ONLINE OBCHODE, a uverejní stanovisko na webovej stránke dostupnej v doméne Opineo.pl.
 15. PREDÁVAJÚCI sa zúčastňuje programu porovnávania cien ako súčasť služby poskytovanej webovou stránkou CENEO.pl spravovanou spoločnosťou Ceneo Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393. Ak KUPUJÚCI súhlasí s účasťou na programe – webová stránka mu zašle e-mailom dotazník na získanie stanoviska k transakcii uskutočnenej v ONLINE OBCHODE a taktiež zverejní stanovisko na webovej stránke dostupnej na ceneo.pl.
 16. PREDAVAČ je účastníkom programu „Google Consumer Reviews“ ako súčasť služby poskytovanej spoločnosťou Google. Ak KUPUJÚCI súhlasí s účasťou na programe – webová stránka mu môže zaslať e-mailom dotazník s cieľom získať stanovisko k transakcii uskutočnenej v INTERNETOVOM OBCHODE.
 17. PREDAJCA sa zúčastňuje hodnotiaceho programu ako súčasť služby poskytovanej webovou stránkou NOKAUT.pl spravovanou spoločnosťou Sales Intelligence Spółka Akcyjna so sídlom v Gdyni, ul. Jodłowa 1/3, KRS 0000692723, NIP: 7010360301. Ak KUPUJÚCI súhlasí s účasťou na programe – webová stránka mu zašle e-mailom dotazník na získanie stanoviska k transakcii uskutočnenej v ONLINE OBCHODE a taktiež zverejní toto stanovisko na webovej stránke dostupnej na nokaut.pl
 18. PREDÁVAJÚCI sa zúčastňuje kontrolného programu ako súčasť služby poskytovanej webovou stránkou SKĄPIEC.PL spravovanou spoločnosťou SKAPIEC.pl SP. Z OO, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, REGON 021834370, NIP 8971781582,. Ak KUPUJÚCI súhlasí s účasťou na programe – webová stránka mu zašle e-mailom dotazník na získanie stanoviska k transakcii uskutočnenej v ONLINE OBCHODE a taktiež zverejní stanovisko na webovej stránke dostupnej v doméne skapiec.pl

J. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva sa uzatvára v poľštine a pod jurisdikciou poľského práva.
 2. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa budú uplatňovať príslušné právne ustanovenia, najmä:
 3. Zákon z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník (Journal of Laws 1964 č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov);
 4. Zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (vestník zákonov z 24. mája 2018, položka 1000)
 5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len GDPR a súvisiace ustanovenia.
 6. Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2013, položka 1422);
 7. Zákon z 30. júna 2000 právo priemyselného vlastníctva (Journal of Laws z roku 2001, č. 49, položka 508, v platnom znení);
 8. Zákon zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (Zbierka zákonov z roku 2006 č. 90, položka 631, v znení neskorších predpisov),
 9. V prípade, že NARIADENIA obsahujú ustanovenia, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými alebo inými platnými predpismi v Poľskej republike – majú tieto ustanovenia prednosť pred znením NARIADENÍ.
 10. Ak sa zistí, že ktorékoľvek z ustanovení týchto NARIADENÍ je nezákonné, neplatné alebo inak nevynútiteľné v rozsahu stanovenom zákonom, bude v tomto ohľade vylúčené. V zostávajúcom rozsahu zostávajú nariadenia v platnosti.
 11. Všetky názvy PRODUKTOV ponúkaných na predaj v INTERNETOVOM OBCHODE sa používajú na identifikačné účely a môžu byť chránené a vyhradené podľa ustanovení zákona o priemyselnom vlastníctve (Journal of Laws 2001 č. 49, položka 5081, v platnom znení).
 12. Všetky fotografie zverejnené na WEBOVEJ STRÁNKE sú chránené zákonom zo 4. februára 1994. o autorských právach a súvisiacich právach – (Journal of Laws 1994 č. 24, položka 83, v znení neskorších predpisov) – majú tvorivý a individuálny charakter. Nemôžu byť kopírované bez súhlasu správcu webových stránok.
 13. V prípade sporov týkajúcich sa plnenia uzavretej zmluvy sa strany budú usilovať o vyriešenie sporu mimosúdnou arbitrážou – vrátane riešenia sporu pred mediátorom. Ak sa spor nevyrieši zmierom, je príslušným súdom Spoločný súd.
 14. Pri plnení povinnosti označovať mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a nápravy, ako aj pravidiel prístupu k týmto postupom vás týmto informujeme, že na tejto webovej stránke sú k dispozícii aktuálne informácie v tomto ohľade: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl . Spotrebitelia a podnikatelia môžu na priateľské urovnávanie sporov využiť online platformu RSO zriadenú Európskou komisiou. Platforma je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . UOKIK vedie register subjektov oprávnených na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov na adrese https://www.uokik.gov.pl/rerezent_podmiot_uprawNYCH.php .
 15. PREDÁVAJÚCI si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť nariadenia z dôležitých dôvodov, najmä v prípade zmien predpisov týkajúcich sa fungovania internetového obchodu. Online obchod upozorní registrovaných zákazníkov na každú zmenu predpisov e-mailom s právom ukončiť zmluvu do 14 dní. Zmeny a doplnenia nariadení vstupujú do platnosti uplynutím výpovednej lehoty. Na objednávky zadané pred tým, ako zmeny a doplnky nariadení vstúpia do platnosti, sa budú vzťahovať ustanovenia nariadení a platných v čase zadania objednávky.